Subnational HDI (v5.0)

Sub-national HDI

2017
China (Asia/Pacific)  
Total 0.750
Anhui 0.719
Beijing 0.889
Chongqing 0.754
Fujian 0.766
Gansu 0.681
Guangdong 0.785
Guangxi 0.710
Guizhou 0.678
Hainan 0.749
Hebei 0.725
Heilongjiang 0.725
Henan 0.726
Hubei 0.754
Hunan 0.742
Inner Mongolia 0.754
Jiangsu 0.791
Jiangxi 0.716
Jilin 0.741
Liaoning 0.764
Ningxia 0.727
Qinghai 0.673
Shaanxi 0.745
Shandong 0.754
Shanghai 0.870
Shanxi 0.743
Sichuan 0.715
Tianjin 0.828
Tibet 0.590
Xinjiang 0.731
Yunnan 0.672
Zhejiang 0.780