Subnational HDI (v5.0)

Sub-national HDI

2019
China (Asia/Pacific)  
Total 0.762
Anhui 0.738
Beijing 0.904
Chongqing 0.768
Fujian 0.769
Gansu 0.687
Guangdong 0.793
Guangxi 0.728
Guizhou 0.685
Hainan 0.763
Hebei 0.738
Heilongjiang 0.737
Henan 0.742
Hubei 0.769
Hunan 0.755
Inner Mongolia 0.771
Jiangsu 0.803
Jiangxi 0.741
Jilin 0.745
Liaoning 0.774
Ningxia 0.728
Qinghai 0.689
Shaanxi 0.762
Shandong 0.759
Shanghai 0.873
Shanxi 0.752
Sichuan 0.734
Tianjin 0.838
Tibet 0.608
Xinjiang 0.732
Yunnan 0.691
Zhejiang 0.795
Lighter numbers are estimates