Subnational HDI (v7.0)

Subnational HDI

2019
China (Asia/Pacific)  
Total 0.762
Anhui 0.739
Beijing 0.901
Chongqing 0.769
Fujian 0.769
Gansu 0.687
Guangdong 0.793
Guangxi 0.729
Guizhou 0.685
Hainan 0.763
Hebei 0.738
Heilongjiang 0.737
Henan 0.742
Hubei 0.769
Hunan 0.756
Inner Mongolia 0.771
Jiangsu 0.804
Jiangxi 0.741
Jilin 0.745
Liaoning 0.774
Ningxia 0.729
Qinghai 0.690
Shaanxi 0.762
Shandong 0.759
Shanghai 0.874
Shanxi 0.753
Sichuan 0.735
Tianjin 0.838
Tibet 0.609
Xinjiang 0.732
Yunnan 0.692
Zhejiang 0.795
Lighter numbers are estimates