Subnational HDI (v5.0)

Sub-national HDI

2018
China (Asia/Pacific)  
Total 0.755
Anhui 0.734
Beijing 0.896
Chongqing 0.760
Fujian 0.769
Gansu 0.681
Guangdong 0.785
Guangxi 0.715
Guizhou 0.682
Hainan 0.763
Hebei 0.729
Heilongjiang 0.731
Henan 0.733
Hubei 0.764
Hunan 0.744
Inner Mongolia 0.761
Jiangsu 0.791
Jiangxi 0.727
Jilin 0.741
Liaoning 0.768
Ningxia 0.720
Qinghai 0.686
Shaanxi 0.757
Shandong 0.754
Shanghai 0.871
Shanxi 0.747
Sichuan 0.724
Tianjin 0.832
Tibet 0.600
Xinjiang 0.734
Yunnan 0.681
Zhejiang 0.786