Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

% of women in 50+ population

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)
Total 47.1 47.4 47.7 48.0 48.3 48.6 48.9 49.2 49.5 49.8 50.1 50.4 50.7 50.6 50.6 50.7 50.8 50.9 50.9 51.0
Urban 47.5 47.9 48.4 48.8 49.2 49.6 50.0 50.4 50.8 51.3 51.7 52.1 52.5 52.1 51.7 51.8 51.8 51.9 51.9 52.0
Rural 46.9 47.1 47.3 47.4 47.6 47.8 47.9 48.1 48.3 48.5 48.6 48.8 49.0 49.1 49.3 49.4 49.5 49.6 49.6 49.7
Poor 46.0 46.4 46.8 47.2 47.6 48.0 48.5 48.9 49.3 49.7 50.1 50.5 50.9 50.3 49.8 49.3 48.8 48.4 47.9 47.4
Nonpoor 47.5 47.8 48.0 48.3 48.5 48.8 49.1 49.3 49.6 49.8 50.1 50.3 50.6 50.6 50.7 50.7 50.8 50.8 50.9 50.9
Lowest 25% 45.9 46.3 46.7 47.2 47.6 48.0 48.4 48.8 49.2 49.6 50.0 50.4 50.9 50.5 50.1 49.9 49.7 49.5 49.4 49.2
Second 25% 46.3 46.8 47.2 47.6 48.1 48.5 48.9 49.4 49.8 50.3 50.7 51.1 51.6 51.2 50.8 51.0 51.3 51.5 51.7 51.9
Third 25% 47.3 47.6 47.8 48.0 48.2 48.4 48.6 48.8 49.0 49.2 49.4 49.6 49.8 50.3 50.7 50.6 50.6 50.5 50.5 50.4
Highest 25% 48.6 48.7 48.9 49.0 49.1 49.3 49.4 49.6 49.7 49.9 50.0 50.2 50.3 50.5 50.8 50.9 51.0 51.1 51.2 51.3
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 47.2 47.7 48.2 48.7 49.2 49.7 50.2 50.7 51.2 51.8 52.3 52.8 53.3 52.7 52.2 52.1 52.1 52.0 52.0 51.9
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 47.9 48.0 48.2 48.3 48.4 48.6 48.7 48.8 49.0 49.1 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 49.9 50.2 50.5 50.8 51.1
Fujian, Guangdong, Hainan 46.6 46.8 47.0 47.2 47.4 47.6 47.8 48.0 48.2 48.4 48.6 48.8 49.0 49.4 49.7 49.4 49.1 48.8 48.4 48.1
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 48.5 48.1 47.7 47.4 47.0 46.6 46.3 45.9 45.5 45.1 44.8 44.4 44.0 47.1 50.1 51.1 52.0 53.0 53.9 54.9
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 49.2 49.2 49.2 49.2 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.0 50.0 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 46.2 46.5 46.9 47.2 47.6 47.9 48.3 48.6 49.0 49.3 49.7 50.0 50.4 50.1 49.9 49.9 49.8 49.7 49.7 49.6
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 48.4 48.7 49.0 49.3 49.6 49.9 50.2 50.5 50.8 51.1 51.4 51.7 52.0 52.1 52.1 52.3 52.5 52.6 52.8 52.9
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 45.5 45.9 46.3 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.7 49.1 49.4 49.8 50.2 50.3 50.4 50.6 50.7 50.9 51.0 51.2
Anhui 46.5 46.5 46.5 46.5 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.4 46.3 46.3 46.3 47.7 49.1 49.7 50.4 51.1 51.7 52.4
Beijing 48.5 48.9 49.3 49.8 50.2 50.6 51.1 51.5 51.9 52.4 52.8 53.2 53.7 52.5 51.3 51.8 52.3 52.7 53.2 53.7
Chongqing 46.2 46.5 46.8 47.1 47.4 47.7 48.0 48.2 48.5 48.8 49.1 49.4 49.7 49.1 48.5 49.3 50.1 50.9 51.7 52.5
Fujian 48.3 48.8 49.2 49.6 50.0 50.4 50.8 51.3 51.7
Gansu 51.8 51.4 51.1 50.7 50.3 49.9 49.5 49.1 48.8 48.4 48.0 47.6 47.2 48.9 50.5 51.0 51.6 52.1 52.7 53.2
Guangdong 46.5 46.7 47.0 47.2 47.4 47.7 47.9 48.1 48.4 48.6 48.8 49.1 49.3 49.4 49.4 49.2 48.9 48.7 48.4 48.2
Guangxi Zhuang 43.8 44.1 44.3 44.6 44.8 45.0 45.3 45.5 45.7 46.0 46.2 46.4 46.7 48.2 49.7 49.9 50.2 50.4 50.6 50.8
Guizhou 50.4 50.3 50.2 50.1 50.1 50.0 49.9 49.8 49.8 49.7 49.6 49.5 49.5 49.3 49.2 49.9 50.6 51.3 51.9 52.6
Hainan 49.5 49.3 49.2 49.0 48.8 48.6 48.5 48.3 48.1
Hebei 44.7 45.1 45.6 46.1 46.5 47.0 47.5 47.9 48.4 48.9 49.3 49.8 50.3 50.8 51.3 51.3 51.2 51.1 51.1 51.0
Heilongjiang 55.5 55.0 54.6 54.1 53.6 53.1 53.0 52.9 52.8 52.7 52.6
Henan 50.5 50.4 50.3 50.1 50.0 49.9 49.7 49.6 49.5 49.3 49.2 49.1 48.9 49.5 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 50.2
Hubei 49.3 49.4 49.6 49.8 50.0 50.2 50.4 50.5 50.7 50.9 51.1 51.3 51.5 50.5 49.5 49.9 50.3 50.6 51.0 51.3
Hunan 44.3 44.7 45.2 45.6 46.1 46.5 47.0 47.4 47.9 48.3 48.8 49.2 49.7 50.2 50.7 50.6 50.4 50.2 50.1 49.9
Inner Mongolia 51.4 51.4 51.5 51.5 51.5 51.6 51.6 51.7 51.7
Jiangsu 46.2 46.7 47.1 47.5 47.9 48.3 48.8 49.2 49.6 50.0 50.4 50.9 51.3 51.5 51.8 51.5 51.2 50.9 50.7 50.4
Jiangxi 44.5 45.0 45.6 46.1 46.6 47.2 47.7 48.2 48.7 49.3 49.8 50.3 50.9 50.6 50.4 50.2 49.9 49.7 49.5 49.2
Jilin 47.4 47.6 47.9 48.1 48.4 48.6 48.9 49.1 49.4 49.6 49.9 50.1 50.4 50.9 51.4 51.2 51.1 50.9 50.7 50.6
Liaoning 48.8 49.1 49.4 49.8 50.1 50.4 50.7 51.0 51.3 51.6 51.9 52.2 52.5 52.4 52.4 52.0 51.7 51.3 51.0 50.6
Ningxia 51.2 51.5 51.8 52.1 52.4 52.7 53.0 53.3 53.6
Qinghai 71.2 67.2 63.2 59.3 55.3 51.3 51.8 52.2 52.6 53.1 53.5
Shaanxi 50.2 50.0 49.8 49.6 49.3 49.1 48.9 48.7 48.5 48.3 48.1 47.9 47.7 49.4 51.1 51.0 50.9 50.8 50.7 50.6
Shandong 47.9 48.3 48.7 49.1 49.6 50.0 50.4 50.8 51.3 51.7 52.1 52.5 53.0 52.8 52.6 52.2 51.8 51.4 51.0 50.6
Shanghai 56.8 55.6 54.5 53.3 52.1 51.0 51.1 51.1 51.2 51.3 51.4
Shanxi 44.8 45.2 45.5 45.9 46.3 46.6 47.0 47.4 47.8 48.1 48.5 48.9 49.3 50.1 50.9 51.1 51.2 51.4 51.6 51.7
Sichuan 44.3 44.8 45.2 45.7 46.1 46.6 47.1 47.5 48.0 48.5 48.9 49.4 49.9 50.6 51.3 50.7 50.0 49.4 48.7 48.0
Tianjin 54.2 53.7 53.2 52.7 52.2 51.7 52.1 52.4 52.8 53.1 53.5
Xinjiang 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5
Yunnan 56.3 55.8 55.2 54.7 54.2 53.6 53.1 52.5 52.0 51.4 50.9 50.4 49.8 50.0 50.1 50.0 49.9 49.8 49.8 49.7
Zhejiang 42.2 43.0 43.8 44.5 45.3 46.1 46.9 47.6 48.4 49.2 50.0 50.7 51.5 50.8 50.0 49.8 49.6 49.3 49.1 48.9