Global Data Lab

Institute for Management Research
Radboud University

GDL Area Database (3.6.0)

Free Sub-National Development Indicators

126 indicators, 128 countries, 1337 sub-national regions
35.9 million persons, 8.1 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated

% population in urban areas

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
China (Asia/Pacific)
Total 37.5 38.4 39.3 40.3 41.2 42.2 43.1 44.1 45.0 46.0 46.9 47.8 48.8 49.7 50.7 51.6 52.6
Urban 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Poor 15.9 16.9 17.9 18.8 19.8 20.8 21.8 22.8 23.8 24.8 25.7 26.7 27.7 28.7 29.7 30.7 31.7
Nonpoor 49.7 49.9 50.1 50.3 50.5 50.7 50.8 51.0 51.2 51.4 51.6 51.8 52.0 52.2 52.3 52.5 52.7
Lowest 25% 15.1 16.5 18.0 19.4 20.8 22.2 23.7 25.1 26.5 27.9 29.4 30.8 32.2 33.6 35.0 36.5 37.9
Second 25% 10.3 12.8 15.3 17.9 20.4 22.9 25.5 28.0 30.6 33.1 35.6 38.2 40.7 43.3 45.8 48.3 50.9
Third 25% 46.7 47.4 48.1 48.8 49.5 50.2 50.9 51.6 52.3 53.0 53.7 54.4 55.1 55.8 56.5 57.2 57.9
Highest 25% 86.8 84.9 83.0 81.1 79.2 77.3 75.4 73.5 71.6 69.7 67.8 65.9 64.0 62.1 60.2 58.3 56.4
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 14.6 19.0 23.3 27.7 32.1 36.5 40.9 45.3 49.6 54.0 58.4 62.8 67.2 71.6 75.9 80.3 84.7
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 58.9 55.7 52.5 49.3 46.1 42.9 39.7 36.6 33.4 30.2 27.0 23.8 20.6 17.5 14.3 11.1 7.89
Fujian, Guangdong, Hainan 48.5 49.7 50.9 52.1 53.3 54.6 55.8 57.0 58.2 59.4 60.6 61.8 63.1 64.3 65.5 66.7 67.9
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 31.0 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 50.3 49.0 47.8 46.6 45.4 44.1 42.9 41.7 40.5 39.3 38.0 36.8 35.6 34.4 33.2 31.9 30.7
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 18.6 20.5 22.4 24.2 26.1 27.9 29.8 31.7 33.5 35.4 37.2 39.1 41.0 42.8 44.7 46.5 48.4
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 40.7 41.8 42.9 44.0 45.1 46.1 47.2 48.3 49.4 50.5 51.6 52.7 53.8 54.9 56.0 57.1 58.2
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 44.7 45.2 45.8 46.4 46.9 47.5 48.1 48.6 49.2 49.7 50.3 50.9 51.4 52.0 52.6 53.1 53.7