Global Data Lab

Institute for Management Research
Radboud University

GDL Area Database (3.7.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 129 countries, 1461 sub-national regions
36.8 million persons, 8.3 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

% population in urban areas

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
China (Asia/Pacific)
Total 37.1 38.2 39.2 40.3 41.3 42.4 43.4 44.5 45.5 46.6 47.6 48.7 49.7 52.4 55.0 56.1 57.1 58.2 59.3 60.3
Urban 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rural 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Poor 13.4 15.2 17.0 18.8 20.7 22.5 24.3 26.1 27.9 29.7 31.5 33.3 35.2 36.2 37.3 34.5 31.8 29.0 26.2 23.5
Nonpoor 49.2 49.6 49.9 50.3 50.6 51.0 51.3 51.7 52.1 52.4 52.8 53.1 53.5 54.9 56.4 57.9 59.4 60.9 62.5 64.0
Lowest 25% 13.8 15.7 17.5 19.4 21.3 23.1 25.0 26.8 28.7 30.6 32.4 34.3 36.2 39.1 42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.4
Second 25% 8.33 11.5 14.7 17.9 21.1 24.2 27.4 30.6 33.8 37.0 40.1 43.3 46.5 46.8 47.0 50.4 53.7 57.1 60.5 63.8
Third 25% 48.3 48.5 48.7 48.8 49.0 49.1 49.3 49.5 49.6 49.8 49.9 50.1 50.3 55.4 60.5 60.5 60.5 60.6 60.6 60.6
Highest 25% 87.5 85.4 83.3 81.1 79.0 76.9 74.8 72.7 70.5 68.4 66.3 64.2 62.0 64.4 66.8 69.8 72.8 75.8 78.8 81.9
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 13.1 18.0 22.8 27.7 32.6 37.5 42.3 47.2 52.1 56.9 61.8 66.7 71.6 71.8 72.1 67.1 62.1 57.1 52.2 47.2
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 59.9 56.4 52.8 49.3 45.8 42.2 38.7 35.1 31.6 28.1 24.5 21.0 17.5 33.2 49.0 47.9 46.9 45.9 44.8 43.8
Fujian, Guangdong, Hainan 48.1 49.4 50.8 52.1 53.5 54.8 56.2 57.5 58.9 60.2 61.6 62.9 64.3 59.8 55.3 59.7 64.0 68.4 72.7 77.0
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 31.0 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 33.9 36.7 41.1 45.5 49.9 54.3 58.7
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 50.6 49.3 47.9 46.6 45.2 43.9 42.5 41.2 39.8 38.4 37.1 35.7 34.4 42.2 50.0 51.0 52.0 53.0 54.1 55.1
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 18.0 20.1 22.2 24.2 26.3 28.4 30.4 32.5 34.6 36.6 38.7 40.8 42.8 47.4 51.9 50.7 49.5 48.3 47.0 45.8
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 40.3 41.5 42.7 44.0 45.2 46.4 47.6 48.8 50.0 51.2 52.5 53.7 54.9 55.7 56.5 62.6 68.7 74.8 80.9 86.9
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 44.5 45.1 45.7 46.4 47.0 47.6 48.2 48.9 49.5 50.1 50.7 51.4 52.0 57.5 63.0 64.2 65.4 66.6 67.8 69.0
Anhui 20.8 21.1 21.3 21.6 21.8 22.0 22.3 22.5 22.7 23.0 23.2 23.5 23.7 27.7 31.7 30.0 28.2 26.5 24.7 23.0
Beijing 67.5 70.2 72.9 75.7 78.4 81.1 83.8 86.5 89.2 91.9 94.6 97.3 100 93.7 87.5 87.2 86.9 86.7 86.4 86.1
Chongqing 28.1 29.4 30.7 32.0 33.3 34.6 36.0 37.3 38.6 39.9 41.2 42.5 43.8 58.6 73.4 73.6 73.9 74.1 74.3 74.6
Fujian 27.8 30.2 32.5 34.9 37.2 39.6 41.9 44.3 46.6
Gansu 13.7 16.2 18.7 21.2 23.8 26.3 28.8 31.3 33.8 36.3 38.8 41.3 43.9 47.9 51.9 51.6 51.4 51.1 50.8 50.5
Guangdong 44.2 44.9 45.5 46.2 46.9 47.6 48.2 48.9 49.6 50.2 50.9 51.6 52.3 50.8 49.4 54.7 60.0 65.3 70.6 75.9
Guangxi Zhuang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.2 64.3 63.9 63.5 63.1 62.7 62.2
Guizhou 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.4 44.9 44.2 43.6 43.0 42.4 41.8
Hainan 42.8 42.9 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7
Hebei 0.01 0.01 0.00 0.00 4.16 8.32 12.5 16.6 20.8 25.0 29.1 33.3 37.5 42.9 48.3 47.4 46.5 45.6 44.6 43.7
Heilongjiang 81.4 76.8 72.1 67.4 62.7 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0
Henan 16.8 17.5 18.2 18.9 19.6 20.3 21.0 21.7 22.4 23.1 23.9 24.6 25.3 32.6 40.0 39.6 39.3 38.9 38.5 38.1
Hubei 37.1 36.8 36.5 36.1 35.8 35.5 35.1 34.8 34.5 34.1 33.8 33.5 33.1 40.7 48.3 47.6 46.9 46.2 45.6 44.9
Hunan 0.01 0.01 0.00 0.00 5.27 10.5 15.8 21.1 26.3 31.6 36.9 42.1 47.4 48.0 48.6 47.3 46.1 44.8 43.6 42.4
Inner Mongolia 57.5 58.2 58.8 59.5 60.1 60.8 61.5 62.1 62.8
Jiangsu 28.1 31.2 34.3 37.5 40.6 43.7 46.8 49.9 53.1 56.2 59.3 62.4 65.5 66.2 66.9 66.0 65.1 64.1 63.2 62.2
Jiangxi 0.01 0.01 0.00 0.00 4.24 8.48 12.7 17.0 21.2 25.4 29.7 33.9 38.2 38.2 38.3 37.8 37.3 36.9 36.4 36.0
Jilin 0.01 0.01 0.00 0.00 5.42 10.8 16.3 21.7 27.1 32.5 37.9 43.4 48.8 46.4 44.0 42.0 40.0 38.1 36.1 34.1
Liaoning 54.3 53.9 53.5 53.2 52.8 52.5 52.1 51.7 51.4 51.0 50.6 50.3 49.9 52.8 55.7 61.2 66.7 72.3 77.8 83.3
Ningxia 68.3 68.1 68.0 67.8 67.7 67.5 67.4 67.2 67.1
Qinghai 99.9 99.9 100.0 100 78.9 57.8 57.7 57.7 57.6 57.6 57.5
Shaanxi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.6 67.1 69.5 71.8 74.1 76.4 78.7
Shandong 0.01 0.01 0.00 0.00 7.82 15.6 23.5 31.3 39.1 46.9 54.8 62.6 70.4 70.0 69.7 65.1 60.5 55.9 51.3 46.7
Shanghai 51.7 61.3 71.0 80.7 90.3 100 100 100 100 100 100
Shanxi 21.8 24.6 27.3 30.1 32.8 35.6 38.4 41.1 43.9 46.6 49.4 52.1 54.9 47.6 40.2 38.0 35.8 33.5 31.3 29.0
Sichuan 15.8 18.4 21.1 23.7 26.4 29.0 31.7 34.3 36.9 39.6 42.2 44.9 47.5 58.6 69.7 68.8 68.0 67.2 66.3 65.5
Tianjin 99.9 99.9 100.0 100 93.9 87.8 87.7 87.7 87.6 87.5 87.4
Xinjiang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Yunnan 20.8 19.9 19.1 18.3 17.4 16.6 15.7 14.9 14.1 13.2 12.4 11.5 10.7 27.8 44.9 44.8 44.7 44.6 44.5 44.4
Zhejiang 0.01 0.01 0.00 0.00 4.27 8.54 12.8 17.1 21.4 25.6 29.9 34.2 38.4 42.8 47.3 49.7 52.2 54.6 57.1 59.5