Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

% households with a TV

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)
Total 93.3 93.4 93.5 93.6 93.7 93.8 94.0 94.1 94.2 94.3 94.4 94.5 94.7 94.5 94.4 94.8 95.3 95.8 96.3 96.8
Urban 94.5 94.5 94.5 94.5 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.5 94.9 95.3 95.7 96.1 96.5
Rural 92.1 92.3 92.5 92.8 93.0 93.3 93.5 93.8 94.0 94.2 94.5 94.7 95.0 94.6 94.2 94.8 95.4 96.0 96.6 97.2
Poor 80.4 80.7 81.0 81.3 81.6 81.9 82.2 82.5 82.8 83.1 83.4 83.7 84.0 76.5 68.9 67.3 65.6 63.9 62.2 60.6
Nonpoor 99.4 99.3 99.1 99.0 98.9 98.8 98.7 98.6 98.4 98.3 98.2 98.1 98.0 97.6 97.3 97.4 97.5 97.6 97.7 97.8
Lowest 25% 75.8 76.4 77.1 77.7 78.3 79.0 79.6 80.2 80.9 81.5 82.1 82.8 83.4 83.0 82.7 83.9 85.1 86.3 87.5 88.7
Second 25% 98.1 98.0 97.9 97.9 97.8 97.7 97.7 97.6 97.6 97.5 97.4 97.4 97.3 96.6 95.9 97.0 98.1 98.7 99.3 99.9
Third 25% 99.1 99.0 99.0 98.9 98.8 98.7 98.7 98.6 98.5 98.4 98.3 98.3 98.2 98.9 99.6 99.4 99.1 98.9 98.7 98.5
Highest 25% 100.0 99.9 99.9 99.9 99.8 99.8 99.8 99.7 99.7 99.7 99.6 99.6 99.6 99.7 99.8 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 99.9 99.4 98.9 98.4 97.7 97.0 96.4 95.7 95.0 94.3 93.7 93.0 92.3 94.0 95.6 96.2 96.7 97.3 97.8 98.3
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 89.3 89.7 90.1 90.4 90.8 91.2 91.6 91.9 92.3 92.7 93.0 93.4 93.8 93.1 92.5 93.0 93.6 94.2 94.8 95.3
Fujian, Guangdong, Hainan 96.6 96.3 96.1 95.8 95.6 95.3 95.0 94.8 94.5 94.3 94.0 93.8 93.5 93.8 94.0 93.1 92.2 91.3 90.4 89.5
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 90.4 91.0 91.6 92.3 92.9 93.5 94.1 94.7 95.3 95.9 96.5 97.1 97.7 94.5 91.3 93.1 94.8 96.5 98.2 99.9
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 88.6 89.3 90.0 90.7 91.4 92.1 92.8 93.5 94.2 95.0 95.7 96.4 97.1 96.0 94.9 95.1 95.2 95.3 95.4 95.5
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 90.5 91.0 91.4 91.9 92.3 92.8 93.2 93.7 94.1 94.6 95.0 95.5 95.9 95.2 94.5 95.2 95.9 96.6 97.4 98.1
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.6 96.6 96.6 96.6 96.5 96.4 96.3 96.2 96.0 95.9 95.8
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 97.2 97.0 96.7 96.5 96.3 96.0 95.8 95.5 95.3 95.1 94.8 94.6 94.3 94.4 94.5 95.5 96.5 97.5 98.5 99.5
Anhui 99.0 98.6 98.3 98.0 97.7 97.3 97.0 96.7 96.4 96.0 95.7 95.4 95.1 93.9 92.7 94.4 96.0 97.3 98.6 99.9
Beijing 99.9 99.5 99.2 98.8 97.7 96.7 95.6 94.5 93.4 92.3 91.2 90.1 89.0 91.5 94.0 95.0 96.0 96.9 97.9 98.9
Chongqing 99.6 99.5 99.3 99.1 98.9 98.7 98.5 98.3 98.1 98.0 97.8 97.6 97.4 94.7 92.0 92.9 93.9 94.8 95.7 96.6
Fujian 93.3 93.7 94.2 94.6 95.0 95.5 95.9 96.3 96.8
Gansu 92.7 93.2 93.7 94.1 94.6 95.1 95.6 96.1 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 96.1 93.6 94.3 95.0 95.6 96.3 96.9
Guangdong 97.5 97.1 96.7 96.3 95.9 95.5 95.1 94.7 94.3 93.9 93.5 93.1 92.7 93.2 93.7 93.3 92.9 92.5 92.1 91.7
Guangxi Zhuang 75.8 77.0 78.2 79.4 80.6 81.7 82.9 84.1 85.3 86.5 87.6 88.8 90.0 91.0 92.1 93.3 94.6 95.8 97.1 98.4
Guizhou 53.9 57.4 61.0 64.5 68.0 71.6 75.1 78.6 82.1 85.7 89.2 92.7 96.3 93.9 91.5 92.7 93.9 95.1 96.3 97.5
Hainan 84.3 86.5 88.8 91.1 93.3 95.6 97.0 98.5 99.9
Hebei 99.3 99.0 98.7 98.4 98.1 97.8 97.5 97.2 96.9 96.5 96.2 95.9 95.6 96.3 97.0 97.2 97.4 97.6 97.8 98.0
Heilongjiang 95.4 95.6 95.9 96.2 96.4 96.7 96.5 96.3 96.1 95.9 95.7
Henan 97.2 97.0 96.8 96.5 96.3 96.1 95.8 95.6 95.4 95.2 94.9 94.7 94.5 94.0 93.4 94.1 94.7 95.3 96.0 96.6
Hubei 98.4 98.1 97.8 97.5 97.2 96.9 96.6 96.3 96.0 95.7 95.4 95.1 94.8 95.1 95.4 95.9 96.4 96.9 97.4 97.9
Hunan 86.5 87.3 88.1 88.9 89.7 90.5 91.2 92.0 92.8 93.6 94.4 95.1 95.9 94.6 93.3 94.2 95.1 96.1 97.0 98.0
Inner Mongolia 93.7 94.4 95.0 95.7 96.4 97.0 97.7 98.4 99.0
Jiangsu 97.4 97.2 96.9 96.7 96.4 96.2 95.9 95.7 95.5 95.2 95.0 94.7 94.5 94.8 95.1 96.1 97.2 98.1 99.0 99.9
Jiangxi 89.5 90.0 90.5 90.9 91.4 91.9 92.3 92.8 93.2 93.7 94.2 94.6 95.1 95.1 95.2 95.9 96.6 97.3 98.0 98.8
Jilin 97.9 97.8 97.8 97.7 97.6 97.6 97.5 97.4 97.4 97.3 97.3 97.2 97.1 96.6 96.2 96.9 97.6 98.3 99.0 99.7
Liaoning 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.7 97.7 97.7 97.7 97.8 97.8 97.8 97.8 97.4 96.9 96.7 96.5 96.3 96.1 95.9
Ningxia 91.0 92.5 94.0 95.5 96.9 98.4 98.9 99.4 99.9
Qinghai 99.9 98.3 96.6 95.0 91.9 88.8 91.9 95.0 96.7 98.3 99.9
Shaanxi 88.1 89.1 90.1 91.1 92.1 93.1 94.1 95.0 96.0 97.0 98.0 99.0 100 97.6 95.2 95.5 95.9 96.2 96.6 96.9
Shandong 98.9 98.6 98.4 98.1 97.8 97.6 97.3 97.1 96.8 96.6 96.3 96.0 95.8 96.1 96.4 96.7 96.9 97.2 97.4 97.7
Shanghai 93.4 93.8 94.3 94.8 95.2 95.7 96.5 97.3 98.1 98.9 99.7
Shanxi 87.4 88.5 89.5 90.6 91.6 92.7 93.7 94.8 95.8 96.9 97.9 99.0 100 97.9 95.8 95.9 96.1 96.3 96.5 96.7
Sichuan 96.2 96.1 96.0 95.9 95.7 95.6 95.5 95.4 95.2 95.1 95.0 94.9 94.8 93.7 92.6 92.8 93.0 93.3 93.5 93.7
Tianjin 91.2 92.1 93.1 94.0 94.9 95.9 96.8 97.6 98.4 99.1 99.9
Xinjiang 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0
Yunnan 80.8 81.6 82.4 83.2 84.0 84.8 85.6 86.4 87.2 88.0 88.8 89.6 90.4 92.4 94.5 94.9 95.3 95.6 96.0 96.4
Zhejiang 98.0 97.8 97.6 97.3 97.1 96.8 96.6 96.3 96.1 95.9 95.6 95.4 95.1 94.7 94.3 94.7 95.0 95.4 95.7 96.1