Area Database (v4.1)

Mean years education of men aged 20+

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)  
Total 8.70 8.68 8.65 8.63 8.61 8.58 8.56 8.54 8.51 8.49 8.47 8.44 8.42 8.42 8.41 8.64 8.87 9.10 9.33 9.56
Anhui 8.26 8.17 8.07 7.97 7.87 7.77 7.68 7.58 7.48 7.38 7.29 7.19 7.09 7.22 7.35 7.40 7.44 7.49 7.53 7.58
Beijing 10.7 10.8 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 11.4 10.7 10.9 11.0 11.1 11.3 11.4
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 9.17 9.19 9.20 9.22 9.24 9.25 9.27 9.29 9.30 9.32 9.34 9.35 9.37 9.29 9.21 9.27 9.32 9.38 9.43 9.49
Chongqing 8.84 8.61 8.38 8.15 7.92 7.69 7.46 7.23 7.00 6.77 6.54 6.31 6.08 6.95 7.81 7.86 7.90 7.95 7.99 8.04
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 8.75 8.56 8.38 8.20 8.02 7.84 7.65 7.47 7.29 7.11 6.92 6.74 6.56 7.13 7.69 7.88 8.06 8.25 8.43 8.62
Fujian 7.57 7.76 7.95 8.14 8.33 8.52 8.71 8.90 9.09
Fujian, Guangdong, Hainan 9.52 9.51 9.51 9.50 9.49 9.49 9.48 9.48 9.47 9.47 9.46 9.46 9.45 9.10 8.75 8.98 9.20 9.43 9.65 9.88
Gansu 7.71 7.78 7.85 7.92 7.99 8.06 8.13 8.20 8.28 8.35 8.42 8.49 8.56 8.60 8.64 8.63 8.61 8.60 8.58 8.57
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 7.54 7.64 7.73 7.83 7.93 8.02 8.12 8.21 8.31 8.40 8.50 8.59 8.69 8.06 7.42 7.95 8.48 9.01 9.54 10.1
Guangdong 9.67 9.58 9.50 9.42 9.34 9.26 9.17 9.09 9.01 8.93 8.84 8.76 8.68 8.58 8.48 8.85 9.22 9.59 9.96 10.3
Guangxi Zhuang 7.10 7.19 7.29 7.38 7.47 7.57 7.66 7.75 7.85 7.94 8.03 8.13 8.22 8.41 8.59 8.69 8.78 8.88 8.97 9.07
Guizhou 6.07 6.11 6.15 6.19 6.23 6.27 6.31 6.35 6.39 6.43 6.47 6.51 6.55 7.23 7.91 7.98 8.04 8.11 8.17 8.24
Hainan 8.56 8.53 8.51 8.48 8.46 8.43 8.41 8.38 8.36
Hebei 8.17 8.15 8.12 8.10 8.08 8.05 8.03 8.00 7.98 7.95 7.93 7.90 7.88 7.91 7.93 7.98 8.02 8.07 8.11 8.16
Heilongjiang 10.2 9.93 9.66 9.38 9.11 8.83 8.75 8.67 8.59 8.51 8.43
Henan 8.35 8.29 8.23 8.17 8.11 8.05 7.99 7.93 7.88 7.82 7.76 7.70 7.64 7.77 7.90 8.01 8.11 8.22 8.32 8.43
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 9.05 8.97 8.89 8.81 8.73 8.65 8.57 8.49 8.42 8.34 8.26 8.18 8.10 8.17 8.24 8.54 8.84 9.14 9.44 9.74
Hubei 9.46 9.31 9.16 9.01 8.86 8.71 8.56 8.41 8.26 8.11 7.96 7.81 7.66 8.07 8.47 8.55 8.62 8.70 8.77 8.85
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 8.18 8.18 8.17 8.17 8.17 8.16 8.16 8.15 8.15 8.14 8.14 8.13 8.13 8.31 8.49 8.60 8.70 8.81 8.91 9.02
Hunan 6.73 6.85 6.98 7.10 7.22 7.35 7.47 7.59 7.72 7.84 7.96 8.09 8.21 8.36 8.51 8.45 8.39 8.33 8.27 8.21
Inner Mongolia 8.06 8.12 8.18 8.24 8.30 8.36 8.42 8.48 8.54
Jiangsu 9.16 9.09 9.01 8.94 8.87 8.79 8.72 8.64 8.57 8.49 8.42 8.34 8.27 8.56 8.85 8.78 8.71 8.64 8.57 8.50
Jiangxi 6.55 6.65 6.75 6.85 6.95 7.05 7.15 7.25 7.35 7.45 7.55 7.65 7.75 7.90 8.04 8.07 8.10 8.13 8.16 8.19
Jilin 7.22 7.30 7.38 7.46 7.54 7.62 7.70 7.78 7.87 7.95 8.03 8.11 8.19 8.20 8.20 8.11 8.02 7.93 7.84 7.75
Liaoning 9.69 9.66 9.64 9.61 9.58 9.56 9.53 9.50 9.48 9.45 9.42 9.40 9.37 8.98 8.59 8.83 9.06 9.30 9.53 9.77
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 9.05 9.03 9.01 8.99 8.97 8.95 8.93 8.91 8.89 8.87 8.85 8.83 8.81 8.72 8.63 8.98 9.32 9.67 10.0 10.4
Ningxia 8.07 8.13 8.20 8.26 8.33 8.39 8.46 8.52 8.59
Qinghai 17.4 15.3 13.2 11.1 8.99 6.87 6.92 6.97 7.02 7.07 7.12
Shaanxi 7.42 7.48 7.55 7.61 7.67 7.74 7.80 7.87 7.93 8.00 8.06 8.13 8.19 8.72 9.24 9.40 9.56 9.72 9.88 10.0
Shandong 7.62 7.75 7.87 8.00 8.13 8.25 8.38 8.50 8.63 8.75 8.88 9.00 9.13 9.15 9.17 9.07 8.97 8.87 8.77 8.67
Shanghai 7.76 8.30 8.85 9.39 9.94 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 9.03 8.95 8.87 8.79 8.71 8.63 8.55 8.47 8.40 8.32 8.24 8.16 8.08 8.31 8.53 8.74 8.94 9.15 9.35 9.56
Shanxi 8.14 8.18 8.23 8.27 8.31 8.36 8.40 8.44 8.49 8.53 8.57 8.62 8.66 8.50 8.34 8.40 8.45 8.51 8.56 8.62
Sichuan 7.66 7.63 7.61 7.59 7.57 7.55 7.52 7.50 7.48 7.46 7.43 7.41 7.39 7.84 8.29 8.20 8.11 8.02 7.93 7.84
Tianjin 12.6 12.2 11.8 11.4 11.0 10.6 10.6 10.7 10.8 10.8 10.9
Xinjiang 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09
Yunnan 6.85 6.84 6.82 6.81 6.80 6.78 6.77 6.75 6.74 6.72 6.71 6.69 6.68 7.30 7.92 7.90 7.88 7.86 7.84 7.82
Zhejiang 7.24 7.31 7.38 7.45 7.52 7.59 7.66 7.73 7.79 7.86 7.93 8.00 8.07 8.04 8.00 8.09 8.17 8.26 8.34 8.43
Lighter numbers are estimates