Area Database (v4.1)

Subnational Human Development Index (SHDI)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kazakhstan (Asia/Pacific)  
Total 0.740 0.748 0.756 0.764 0.772 0.781 0.790 0.799 0.806 0.808 0.815 0.818 0.825 0.832
Almaty city 0.775 0.782 0.789 0.796 0.803 0.812 0.821 0.829 0.835 0.837 0.845 0.849 0.855 0.861
Central region (Karagandinskaya) 0.731 0.743 0.755 0.767 0.779 0.792 0.805 0.817 0.828 0.829 0.837 0.840 0.847 0.854
East region (East-Kazakhstanskaya) 0.727 0.735 0.743 0.751 0.759 0.768 0.777 0.784 0.791 0.793 0.800 0.804 0.810 0.816
North region (Akmolinskaya (incl Astana city), Kostnaiskaya, Pavlodarskaya, North-Kazakhstanskaya) 0.746 0.755 0.764 0.773 0.782 0.793 0.803 0.812 0.821 0.822 0.830 0.833 0.840 0.847
South region (Almatinskaya, Zhambylskaya, Kyzylordinskaya, South-Kazakhstanskaya) 0.717 0.726 0.735 0.744 0.753 0.763 0.773 0.782 0.789 0.791 0.798 0.802 0.808 0.814
West region (Aktyubinskaya, Atyrauskaya, Mangistauskaya, West-Kazakhstanskaya) 0.766 0.770 0.774 0.778 0.782 0.787 0.792 0.796 0.799 0.800 0.808 0.811 0.818 0.825
Lighter numbers are estimates