Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

% households with a phone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)
Total 81.4 84.0 86.6 89.2 91.8 94.3 96.2 98.0 99.9
Urban 83.7 86.1 88.5 90.9 93.3 95.7 97.1 98.5 99.9
Rural 78.4 81.1 83.8 86.6 89.3 92.1 94.7 97.3 99.9
Poor 51.0 53.1 55.3 57.4 59.5 61.7 63.8 65.9 68.1
Nonpoor 86.8 88.8 90.8 92.8 94.8 96.8 97.8 98.9 99.9
Lowest 25% 55.9 61.2 66.6 72.0 77.4 82.8 88.1 93.5 98.9
Second 25% 80.3 83.7 87.1 90.5 93.9 97.3 98.1 99.0 99.9
Third 25% 90.5 92.2 93.8 95.4 97.1 98.7 99.1 99.5 99.9
Highest 25% 99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 75.5 79.3 83.1 86.9 90.7 94.5 96.3 98.1 99.9
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 80.8 83.4 85.9 88.5 91.1 93.7 95.7 97.8 99.9
Fujian, Guangdong, Hainan 87.6 89.1 90.6 92.1 93.6 95.1 96.6 98.1 99.6
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 78.8 82.2 85.5 88.9 92.3 95.6 97.1 98.5 99.9
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 84.2 86.2 88.3 90.4 92.5 94.5 96.3 98.1 99.9
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 82.3 84.7 87.1 89.6 92.0 94.4 96.2 98.1 99.9
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 81.4 84.2 87.1 89.9 92.7 95.5 97.0 98.4 99.9
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 80.4 83.0 85.5 88.1 90.6 93.2 95.4 97.7 99.9
Anhui 67.5 72.1 76.7 81.3 85.9 90.5 93.7 96.8 99.9
Beijing 78.8 82.1 85.5 88.9 92.2 95.6 97.0 98.5 99.9
Chongqing 83.3 85.3 87.3 89.3 91.2 93.2 95.2 97.1 99.1
Fujian 87.2 89.1 91.0 92.9 94.8 96.7 97.8 98.8 99.9
Gansu 84.9 87.2 89.5 91.9 94.2 96.5 97.7 98.8 99.9
Guangdong 86.0 87.6 89.3 91.0 92.7 94.4 96.1 97.8 99.5
Guangxi Zhuang 76.5 80.1 83.7 87.3 90.8 94.4 96.2 98.1 99.9
Guizhou 76.6 80.2 83.8 87.5 91.1 94.8 96.5 98.2 99.9
Hainan 84.6 86.5 88.3 90.2 92.1 93.9 95.8 97.7 99.5
Hebei 85.4 86.9 88.5 90.0 91.6 93.1 94.7 96.2 97.8
Heilongjiang 79.0 82.6 86.3 89.9 93.6 97.2 98.1 99.0 99.9
Henan 85.6 87.2 88.8 90.4 92.0 93.6 95.2 96.9 98.5
Hubei 82.4 84.9 87.4 89.9 92.4 94.9 96.6 98.2 99.9
Hunan 81.6 84.2 86.7 89.3 91.9 94.4 96.2 98.1 99.9
Inner Mongolia 88.5 89.9 91.2 92.5 93.8 95.1 96.4 97.7 99.0
Jiangsu 85.5 87.1 88.6 90.2 91.7 93.3 94.8 96.4 97.9
Jiangxi 83.0 85.5 87.9 90.3 92.7 95.1 96.7 98.3 99.9
Jilin 84.6 87.0 89.4 91.8 94.2 96.6 97.7 98.8 99.9
Liaoning 78.0 80.9 83.8 86.7 89.6 92.5 95.0 97.4 99.9
Ningxia 89.2 90.6 92.1 93.5 95.0 96.4 97.6 98.7 99.9
Qinghai 78.9 81.8 84.7 87.6 90.5 93.4 95.6 97.7 99.9
Shaanxi 87.9 89.3 90.6 91.9 93.3 94.6 96.0 97.3 98.7
Shandong 81.1 83.6 86.0 88.4 90.9 93.3 95.5 97.7 99.9
Shanghai 82.9 84.8 86.8 88.7 90.6 92.5 94.4 96.3 98.2
Shanxi 78.5 81.2 83.9 86.6 89.3 92.0 94.6 97.3 99.9
Sichuan 81.0 83.6 86.2 88.8 91.4 94.0 96.0 97.9 99.9
Tianjin 82.8 85.3 87.8 90.2 92.7 95.2 96.8 98.3 99.9
Yunnan 84.4 86.3 88.3 90.2 92.1 94.0 95.9 97.9 99.8
Zhejiang 88.2 89.1 90.0 90.9 91.7 92.6 93.5 94.4 95.3