Area Database (v4.1)

% households with a phone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)  
Total 81.4 84.0 86.6 89.2 91.8 94.3 96.2 98.0 99.9
Anhui 67.5 72.1 76.7 81.3 85.9 90.5 93.7 96.8 99.9
Beijing 78.8 82.1 85.5 88.9 92.2 95.6 97.0 98.5 99.9
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 75.5 79.3 83.1 86.9 90.7 94.5 96.3 98.1 99.9
Chongqing 83.3 85.3 87.3 89.3 91.2 93.2 95.2 97.1 99.1
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 80.8 83.4 85.9 88.5 91.1 93.7 95.7 97.8 99.9
Fujian 87.2 89.1 91.0 92.9 94.8 96.7 97.8 98.8 99.9
Fujian, Guangdong, Hainan 87.6 89.1 90.6 92.1 93.6 95.1 96.6 98.1 99.6
Gansu 84.9 87.2 89.5 91.9 94.2 96.5 97.7 98.8 99.9
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 78.8 82.2 85.5 88.9 92.3 95.6 97.1 98.5 99.9
Guangdong 86.0 87.6 89.3 91.0 92.7 94.4 96.1 97.8 99.5
Guangxi Zhuang 76.5 80.1 83.7 87.3 90.8 94.4 96.2 98.1 99.9
Guizhou 76.6 80.2 83.8 87.5 91.1 94.8 96.5 98.2 99.9
Hainan 84.6 86.5 88.3 90.2 92.1 93.9 95.8 97.7 99.5
Hebei 85.4 86.9 88.5 90.0 91.6 93.1 94.7 96.2 97.8
Heilongjiang 79.0 82.6 86.3 89.9 93.6 97.2 98.1 99.0 99.9
Henan 85.6 87.2 88.8 90.4 92.0 93.6 95.2 96.9 98.5
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 84.2 86.2 88.3 90.4 92.5 94.5 96.3 98.1 99.9
Hubei 82.4 84.9 87.4 89.9 92.4 94.9 96.6 98.2 99.9
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 82.3 84.7 87.1 89.6 92.0 94.4 96.2 98.1 99.9
Hunan 81.6 84.2 86.7 89.3 91.9 94.4 96.2 98.1 99.9
Inner Mongolia 88.5 89.9 91.2 92.5 93.8 95.1 96.4 97.7 99.0
Jiangsu 85.5 87.1 88.6 90.2 91.7 93.3 94.8 96.4 97.9
Jiangxi 83.0 85.5 87.9 90.3 92.7 95.1 96.7 98.3 99.9
Jilin 84.6 87.0 89.4 91.8 94.2 96.6 97.7 98.8 99.9
Liaoning 78.0 80.9 83.8 86.7 89.6 92.5 95.0 97.4 99.9
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 81.4 84.2 87.1 89.9 92.7 95.5 97.0 98.4 99.9
Ningxia 89.2 90.6 92.1 93.5 95.0 96.4 97.6 98.7 99.9
Qinghai 78.9 81.8 84.7 87.6 90.5 93.4 95.6 97.7 99.9
Shaanxi 87.9 89.3 90.6 91.9 93.3 94.6 96.0 97.3 98.7
Shandong 81.1 83.6 86.0 88.4 90.9 93.3 95.5 97.7 99.9
Shanghai 82.9 84.8 86.8 88.7 90.6 92.5 94.4 96.3 98.2
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 80.4 83.0 85.5 88.1 90.6 93.2 95.4 97.7 99.9
Shanxi 78.5 81.2 83.9 86.6 89.3 92.0 94.6 97.3 99.9
Sichuan 81.0 83.6 86.2 88.8 91.4 94.0 96.0 97.9 99.9
Tianjin 82.8 85.3 87.8 90.2 92.7 95.2 96.8 98.3 99.9
Yunnan 84.4 86.3 88.3 90.2 92.1 94.0 95.9 97.9 99.8
Zhejiang 88.2 89.1 90.0 90.9 91.7 92.6 93.5 94.4 95.3
Lighter numbers are estimates