Area Database (v4.1)

% households with three or more sleeping rooms

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)  
Total 56.6 55.2 53.7 52.3 50.8 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 49.8
Anhui 26.5 29.9 33.3 36.8 40.2 43.6 50.0 56.5 62.9 69.4 75.8
Beijing 13.1 17.8 22.5 27.2 31.9 36.7 34.3 31.9 29.6 27.2 24.8
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 48.6 48.4 48.2 48.0 47.8 47.6 49.1 50.6 52.1 53.5 55.0
Chongqing 91.8 84.3 76.7 69.2 61.7 54.2 56.3 58.4 60.5 62.6 64.7
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 61.1 59.7 58.3 56.9 55.5 54.1 55.0 55.9 56.8 57.7 58.6
Fujian 48.4 51.9 55.5 59.1 62.7 66.2 69.8 73.4 77.0
Fujian, Guangdong, Hainan 54.6 55.0 55.4 55.8 56.2 56.6 58.3 60.0 61.6 63.3 65.0
Gansu 43.4 43.9 44.3 44.8 45.2 45.6 40.9 36.3 31.6 26.9 22.2
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 43.6 45.9 48.1 50.3 52.6 54.8 48.2 41.5 34.9 28.2 21.6
Guangdong 57.0 57.7 58.3 59.0 59.7 60.4 58.4 56.5 54.5 52.6 50.6
Guangxi Zhuang 99.9 94.5 89.0 83.6 74.2 64.8 63.8 62.8 61.8 60.8 59.8
Guizhou 30.0 33.7 37.5 41.3 45.0 48.8 52.7 56.7 60.7 64.6 68.6
Hainan 31.2 32.8 34.4 36.0 37.5 39.1 40.7 42.2 43.8
Hebei 84.7 79.8 74.8 69.8 64.9 59.9 58.4 56.9 55.4 53.8 52.3
Heilongjiang 8.46 8.93 9.41 9.88 10.4 10.8 11.9 13.0 14.0 15.1 16.2
Henan 69.1 67.9 66.7 65.5 64.3 63.1 62.1 61.1 60.2 59.2 58.2
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 84.8 78.5 72.2 65.9 59.6 53.4 51.9 50.4 48.9 47.4 45.9
Hubei 60.9 59.6 58.3 57.0 55.7 54.4 52.3 50.3 48.2 46.2 44.1
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 76.0 72.5 68.9 65.4 61.9 58.4 57.2 56.1 54.9 53.8 52.7
Hunan 82.9 77.8 72.7 67.7 62.6 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5
Inner Mongolia 30.1 31.5 33.0 34.4 35.9 37.3 38.8 40.2 41.7
Jiangsu 61.2 58.9 56.5 54.1 51.8 49.4 48.8 48.2 47.6 47.0 46.4
Jiangxi 32.6 38.3 43.9 49.6 55.3 61.0 58.4 55.9 53.4 50.9 48.4
Jilin 21.4 21.2 20.9 20.7 20.5 20.3 18.6 16.9 15.3 13.6 12.0
Liaoning 7.48 11.6 15.7 19.9 24.0 28.1 28.8 29.5 30.1 30.8 31.5
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 13.5 14.7 15.8 16.9 18.0 19.2 20.3 21.4 22.5 23.7 24.8
Ningxia 84.1 75.5 66.9 58.2 49.6 41.0 32.3 23.7 15.1
Qinghai 2.93 14.1 25.4 36.6 47.8 59.0 54.4 49.8 45.2 40.6 36.0
Shaanxi 54.2 52.8 51.4 50.0 48.6 47.2 49.1 50.9 52.8 54.7 56.5
Shandong 65.7 63.3 60.9 58.4 56.0 53.5 55.2 56.8 58.4 60.0 61.6
Shanghai 68.6 59.7 50.8 41.9 33.1 24.2 23.1 22.1 21.0 19.9 18.9
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 62.9 59.9 56.8 53.7 50.7 47.6 48.0 48.4 48.8 49.2 49.5
Shanxi 87.1 79.5 71.8 64.2 56.5 48.8 51.4 54.1 56.7 59.3 61.9
Sichuan 98.2 89.2 80.3 71.3 62.3 53.3 54.4 55.4 56.4 57.4 58.4
Tianjin 0.01 4.15 8.28 12.4 18.6 24.8 20.7 16.6 12.5 8.37 4.27
Yunnan 19.4 25.9 32.3 38.7 45.2 51.6 59.7 67.9 76.0 84.1 92.2
Zhejiang 70.0 67.8 65.6 63.4 61.1 58.9 58.4 57.9 57.3 56.8 56.3
Lighter numbers are estimates