Global Data Lab

Institute for Management Research
Radboud University

GDL Area Database (3.6.0)

Free Sub-National Development Indicators

126 indicators, 128 countries, 1337 sub-national regions
35.9 million persons, 8.1 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated

% poor households (with IWI value under 70)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
China (Asia/Pacific)
Total 64.4 63.1 61.8 60.6 59.3 58.0 56.7 55.4 54.2 52.9 51.6 50.3 49.1 47.8 46.5 45.2 43.9
Urban 35.3 35.7 36.0 36.4 36.7 37.1 37.5 37.8 38.2 38.6 38.9 39.3 39.6 40.0 40.4 40.7 41.1
Rural 91.7 89.0 86.3 83.7 81.0 78.3 75.6 73.0 70.3 67.6 64.9 62.2 59.6 56.9 54.2 51.5 48.9
Poor 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nonpoor 44.2 43.9 43.5 43.2 42.8 42.5 42.1 41.8 41.4 41.1 40.7 40.4 40.0 39.7 39.3 39.0 38.6
Lowest 25% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Second 25% 99.9 99.9 100.0 100 99.1 98.2 97.3 96.4 95.4 94.5 93.6 92.7 91.8 90.9 90.0 89.1 88.1
Third 25% 55.8 51.6 47.3 43.0 38.7 34.4 30.1 25.8 21.5 17.2 12.9 8.59 4.30 0.00 0.00 0.01 0.01
Highest 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 48.1 47.8 47.5 47.2 46.9 46.6 46.4 46.1 45.8 45.5 45.2 44.9 44.7 44.4 44.1 43.8 43.5
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 65.7 65.7 65.8 65.8 65.9 65.9 66.0 66.1 66.1 66.2 66.2 66.3 66.3 66.4 66.5 66.5 66.6
Fujian, Guangdong, Hainan 41.0 40.2 39.3 38.4 37.6 36.7 35.8 35.0 34.1 33.2 32.4 31.5 30.6 29.8 28.9 28.0 27.2
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 74.6 74.0 73.4 72.8 72.2 71.6 71.0 70.4 69.8 69.2 68.5 67.9 67.3 66.7 66.1 65.5 64.9
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 68.5 66.9 65.3 63.7 62.0 60.4 58.8 57.2 55.5 53.9 52.3 50.7 49.0 47.4 45.8 44.2 42.5
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 83.5 80.7 78.0 75.2 72.5 69.7 66.9 64.2 61.4 58.7 55.9 53.1 50.4 47.6 44.9 42.1 39.3
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 59.7 60.6 61.5 62.4 63.3 64.2 65.1 66.0 66.9 67.8 68.7 69.5 70.4 71.3 72.2 73.1 74.0
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 51.4 50.5 49.6 48.7 47.8 46.9 46.0 45.1 44.2 43.3 42.4 41.5 40.6 39.7 38.8 37.9 37.0