Global Data Lab

Institute for Management Research
Radboud University

GDL Area Database (3.6.0)

Free Sub-National Development Indicators

126 indicators, 128 countries, 1337 sub-national regions
35.9 million persons, 8.1 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated

% poorer households (with IWI value under 50)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
China (Asia/Pacific)
Total 35.7 34.0 32.3 30.6 28.9 27.2 25.4 23.7 22.0 20.3 18.6 16.8 15.1 13.4 11.7 9.96 8.24
Urban 19.9 19.0 18.1 17.3 16.4 15.5 14.6 13.7 12.8 11.9 11.1 10.2 9.28 8.39 7.50 6.62 5.73
Rural 50.5 48.1 45.7 43.3 40.9 38.5 36.1 33.7 31.3 28.9 26.5 24.1 21.7 19.3 16.9 14.5 12.1
Poor 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nonpoor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lowest 25% 99.9 99.9 100.0 100 95.4 90.7 86.1 81.4 76.8 72.1 67.5 62.8 58.2 53.6 48.9 44.3 39.6
Second 25% 29.5 27.2 25.0 22.7 20.4 18.2 15.9 13.6 11.4 9.08 6.81 4.54 2.27 0.00 0.00 0.01 0.01
Third 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Highest 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 19.0 18.2 17.4 16.6 15.8 15.1 14.3 13.5 12.7 11.9 11.1 10.4 9.58 8.80 8.02 7.24 6.45
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 43.2 41.9 40.6 39.4 38.1 36.8 35.6 34.3 33.0 31.8 30.5 29.2 28.0 26.7 25.4 24.2 22.9
Fujian, Guangdong, Hainan 18.1 17.3 16.4 15.5 14.6 13.7 12.9 12.0 11.1 10.2 9.33 8.45 7.57 6.69 5.81 4.93 4.05
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 60.2 56.5 52.9 49.2 45.5 41.9 38.2 34.6 30.9 27.2 23.6 19.9 16.2 12.6 8.91 5.24 1.58
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 35.1 33.2 31.4 29.5 27.7 25.8 23.9 22.1 20.2 18.4 16.5 14.6 12.8 10.9 9.06 7.20 5.34
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 50.8 47.8 44.9 42.0 39.0 36.1 33.2 30.2 27.3 24.4 21.4 18.5 15.6 12.6 9.69 6.75 3.82
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 29.1 28.5 27.9 27.3 26.7 26.1 25.5 24.9 24.3 23.7 23.1 22.5 21.9 21.3 20.6 20.0 19.4
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 22.1 21.4 20.7 20.0 19.3 18.7 18.0 17.3 16.6 15.9 15.3 14.6 13.9 13.2 12.5 11.9 11.2