Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

% poorer households (with IWI value under 50)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)
Total 32.9 32.1 31.3 30.6 29.8 29.1 28.3 27.6 26.8 26.0 25.3 24.5 23.8 16.7 9.66 7.83 5.99 4.16 2.32 0.49
Urban 17.0 17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 17.5 17.5 17.6 17.7 17.8 17.8 17.9 12.3 6.61 5.02 3.42 2.28 1.15 0.01
Rural 47.5 46.1 44.7 43.3 41.9 40.5 39.1 37.7 36.3 34.9 33.5 32.1 30.7 22.4 14.2 12.3 10.4 8.51 6.63 4.75
Poor 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nonpoor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lowest 25% 99.9 99.9 100.0 100 99.6 99.1 98.7 98.2 97.8 97.3 96.9 96.4 96.0 67.3 38.7 31.7 24.7 17.8 10.8 3.79
Second 25% 30.3 27.7 25.2 22.7 20.2 17.7 15.1 12.6 10.1 7.57 5.04 2.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Third 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Highest 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 16.0 16.2 16.4 16.6 16.8 17.1 17.3 17.5 17.7 18.0 18.2 18.4 18.6 12.7 6.83 5.13 3.43 2.29 1.15 0.01
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 39.5 39.4 39.4 39.4 39.3 39.3 39.3 39.2 39.2 39.2 39.1 39.1 39.1 25.6 12.1 10.5 8.95 7.38 5.81 4.24
Fujian, Guangdong, Hainan 16.5 16.2 15.8 15.5 15.2 14.8 14.5 14.2 13.8 13.5 13.2 12.8 12.5 10.9 9.26 8.01 6.75 5.50 4.24 2.99
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 56.7 54.2 51.7 49.2 46.7 44.2 41.7 39.3 36.8 34.3 31.8 29.3 26.8 19.9 13.0 9.48 5.96 3.98 1.99 0.01
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 32.3 31.4 30.4 29.5 28.6 27.7 26.7 25.8 24.9 24.0 23.1 22.1 21.2 16.0 10.8 9.12 7.45 5.78 4.11 2.44
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 48.2 46.1 44.0 42.0 39.9 37.8 35.8 33.7 31.7 29.6 27.5 25.5 23.4 15.9 8.31 7.72 7.13 6.54 5.95 5.36
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 23.4 24.7 26.0 27.3 28.6 29.9 31.3 32.6 33.9 35.2 36.5 37.8 39.1 25.1 11.1 8.15 5.20 3.47 1.74 0.01
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 19.5 19.7 19.9 20.0 20.2 20.4 20.5 20.7 20.8 21.0 21.2 21.3 21.5 14.8 8.17 5.97 3.77 2.52 1.26 0.01
Anhui 46.1 44.7 43.3 41.9 40.5 39.1 37.7 36.3 35.0 33.6 32.2 30.8 29.4 22.3 15.2 12.6 9.93 7.31 4.68 2.06
Beijing 1.87 2.67 3.48 4.28 5.08 5.89 6.69 7.50 8.30 9.11 9.91 10.7 11.5 7.90 4.27 2.95 1.62 1.08 0.55 0.01
Chongqing 50.7 48.8 46.9 45.0 43.1 41.2 39.4 37.5 35.6 33.7 31.8 30.0 28.1 19.5 10.9 9.38 7.85 6.33 4.80 3.28
Fujian 8.16 7.49 6.83 6.16 5.50 4.83 4.17 3.50 2.84
Gansu 58.2 56.3 54.4 52.5 50.6 48.6 46.7 44.8 42.9 40.9 39.0 37.1 35.2 22.7 10.2 8.28 6.38 4.49 2.59 0.69
Guangdong 13.2 13.7 14.2 14.7 15.2 15.7 16.2 16.7 17.2 17.8 18.3 18.8 19.3 14.6 9.99 8.10 6.21 4.32 2.43 0.54
Guangxi Zhuang 75.1 71.1 67.0 62.9 58.8 54.8 50.7 46.6 42.5 38.5 34.4 30.3 26.3 19.2 12.1 10.2 8.25 6.33 4.40 2.48
Guizhou 89.7 85.9 82.2 78.5 74.8 71.1 67.3 63.6 59.9 56.2 52.4 48.7 45.0 29.3 13.6 11.4 9.15 6.93 4.70 2.48
Hainan 34.4 30.9 27.4 23.9 20.4 16.9 13.4 9.87 6.36
Hebei 13.1 14.0 14.8 15.7 16.5 17.4 18.2 19.1 19.9 20.8 21.6 22.5 23.3 16.0 8.73 7.14 5.54 3.95 2.35 0.76
Heilongjiang 73.8 62.0 50.1 38.3 26.5 14.7 11.4 8.19 5.46 2.74 0.01
Henan 34.7 33.9 33.0 32.2 31.3 30.4 29.6 28.7 27.8 27.0 26.1 25.3 24.4 17.7 11.0 9.81 8.63 7.46 6.28 5.11
Hubei 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.6 26.7 26.8 26.9 27.0 27.0 27.1 27.2 17.1 7.05 6.32 5.58 4.85 4.11 3.38
Hunan 67.4 63.6 59.8 56.0 52.2 48.4 44.6 40.8 37.0 33.2 29.5 25.7 21.9 15.5 9.19 7.91 6.62 5.34 4.05 2.77
Inner Mongolia 14.4 12.2 10.0 7.87 5.70 3.52 2.35 1.18 0.01
Jiangsu 3.90 4.92 5.93 6.95 7.97 8.98 10.00 11.0 12.0 13.0 14.1 15.1 16.1 10.9 5.72 4.09 2.45 1.64 0.82 0.01
Jiangxi 76.5 71.8 67.1 62.3 57.6 52.9 48.1 43.4 38.7 34.0 29.2 24.5 19.8 13.7 7.69 7.12 6.55 5.98 5.41 4.84
Jilin 33.1 34.2 35.3 36.5 37.6 38.7 39.8 40.9 42.0 43.1 44.3 45.4 46.5 27.5 8.53 6.85 5.16 3.48 1.79 0.11
Liaoning 16.5 17.7 18.9 20.1 21.3 22.5 23.7 24.9 26.1 27.3 28.5 29.7 30.9 19.6 8.36 6.52 4.68 3.12 1.57 0.01
Ningxia 11.9 10.2 8.45 6.70 4.96 3.21 2.14 1.08 0.01
Qinghai 24.9 21.9 19.0 16.0 13.0 10.1 8.35 6.63 4.92 3.20 1.49
Shaanxi 36.0 35.0 34.0 33.0 31.9 30.9 29.9 28.9 27.8 26.8 25.8 24.8 23.8 16.1 8.39 6.93 5.47 4.01 2.55 1.09
Shandong 32.3 31.2 30.1 29.1 28.0 26.9 25.8 24.7 23.6 22.5 21.4 20.3 19.2 13.0 6.90 5.44 3.97 2.65 1.33 0.01
Shanghai 23.5 19.5 15.5 11.5 7.54 3.54 2.34 1.13 0.76 0.38 0.01
Shanxi 30.8 29.9 29.0 28.1 27.2 26.3 25.4 24.5 23.6 22.7 21.8 20.9 20.0 18.2 16.3 13.6 10.9 8.24 5.54 2.84
Sichuan 52.1 49.6 47.2 44.7 42.2 39.8 37.3 34.8 32.4 29.9 27.4 25.0 22.5 15.2 7.95 7.59 7.23 6.87 6.51 6.15
Tianjin 10.7 9.11 7.56 6.00 4.45 2.89 2.25 1.61 1.08 0.54 0.01
Xinjiang 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8
Yunnan 57.7 57.7 57.7 57.7 57.6 57.6 57.6 57.6 57.5 57.5 57.5 57.4 57.4 36.5 15.7 13.4 11.1 8.87 6.60 4.34
Zhejiang 16.3 16.5 16.6 16.7 16.9 17.0 17.1 17.3 17.4 17.6 17.7 17.8 18.0 13.5 9.00 7.26 5.52 3.78 2.04 0.30