Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

Average household size

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)
Total 3.94 3.96 3.98 4.00 4.02 4.04 4.06 4.08 4.11 4.13 4.15 4.17 4.19 4.26 4.32 4.34 4.36 4.38 4.40 4.42
Urban 2.97 3.04 3.11 3.18 3.25 3.32 3.39 3.46 3.54 3.61 3.68 3.75 3.82 3.87 3.91 3.91 3.90 3.90 3.89 3.89
Rural 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.70 4.83 4.91 4.99 5.07 5.15 5.23
Poor 4.43 4.38 4.33 4.28 4.23 4.18 4.13 4.08 4.04 3.99 3.94 3.89 3.84 3.81 3.78 3.90 4.01 4.13 4.24 4.36
Nonpoor 3.73 3.78 3.82 3.87 3.92 3.96 4.01 4.06 4.10 4.15 4.20 4.24 4.29 4.33 4.37 4.36 4.35 4.34 4.33 4.32
Lowest 25% 4.39 4.34 4.30 4.25 4.20 4.16 4.11 4.07 4.02 3.98 3.93 3.89 3.84 3.93 4.02 4.09 4.15 4.22 4.28 4.35
Second 25% 4.43 4.39 4.36 4.32 4.28 4.25 4.21 4.17 4.14 4.10 4.06 4.03 3.99 4.17 4.34 4.33 4.32 4.31 4.30 4.29
Third 25% 3.71 3.75 3.80 3.85 3.90 3.95 3.99 4.04 4.09 4.14 4.18 4.23 4.28 4.30 4.32 4.42 4.51 4.61 4.70 4.80
Highest 25% 3.16 3.28 3.39 3.51 3.63 3.74 3.86 3.98 4.09 4.21 4.33 4.44 4.56 4.57 4.57 4.46 4.35 4.24 4.13 4.02
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 3.96 3.93 3.90 3.87 3.84 3.81 3.78 3.75 3.73 3.70 3.67 3.64 3.61 3.69 3.76 3.78 3.80 3.82 3.84 3.86
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 3.57 3.65 3.72 3.79 3.86 3.93 4.01 4.08 4.15 4.22 4.30 4.37 4.44 4.41 4.37 4.43 4.49 4.55 4.61 4.67
Fujian, Guangdong, Hainan 3.99 4.05 4.11 4.17 4.23 4.29 4.35 4.41 4.46 4.52 4.58 4.64 4.70 4.88 5.06 4.93 4.80 4.67 4.54 4.41
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 4.54 4.59 4.64 4.69 4.74 4.79 4.84 4.89 4.93 4.98 5.03 5.08 5.13 4.98 4.82 4.78 4.74 4.70 4.66 4.62
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 3.75 3.82 3.88 3.94 4.00 4.06 4.13 4.19 4.25 4.31 4.38 4.44 4.50 4.40 4.30 4.36 4.41 4.47 4.52 4.58
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.62 4.70 4.85 5.00 5.15 5.30 5.45
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.61 3.63 3.61 3.59 3.57 3.55 3.53
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 3.64 3.67 3.70 3.73 3.76 3.79 3.82 3.85 3.89 3.92 3.95 3.98 4.01 3.99 3.96 4.04 4.12 4.20 4.28 4.36
Anhui 4.11 4.15 4.20 4.24 4.28 4.33 4.37 4.41 4.46 4.50 4.54 4.59 4.63 4.58 4.53 4.72 4.90 5.09 5.27 5.46
Beijing 3.42 3.39 3.35 3.31 3.27 3.23 3.20 3.16 3.12 3.08 3.05 3.01 2.97 3.16 3.34 3.42 3.50 3.58 3.66 3.74
Chongqing 3.24 3.33 3.42 3.51 3.60 3.69 3.78 3.87 3.95 4.04 4.13 4.22 4.31 4.23 4.14 4.21 4.28 4.35 4.42 4.49
Fujian 4.98 4.96 4.94 4.92 4.90 4.88 4.86 4.84 4.82
Gansu 4.49 4.53 4.56 4.60 4.64 4.67 4.71 4.75 4.78 4.82 4.86 4.89 4.93 4.72 4.50 4.62 4.74 4.86 4.98 5.10
Guangdong 4.02 4.11 4.19 4.28 4.37 4.45 4.54 4.63 4.71 4.80 4.89 4.97 5.06 5.19 5.31 5.17 5.02 4.88 4.73 4.59
Guangxi Zhuang 5.83 5.72 5.62 5.51 5.40 5.30 5.19 5.09 4.98 4.88 4.77 4.67 4.56 4.81 5.05 5.21 5.36 5.52 5.67 5.83
Guizhou 5.05 5.03 5.01 4.99 4.97 4.95 4.93 4.91 4.89 4.87 4.85 4.83 4.81 4.69 4.56 4.69 4.81 4.94 5.06 5.19
Hainan 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Hebei 4.60 4.56 4.51 4.47 4.43 4.38 4.34 4.29 4.25 4.20 4.16 4.11 4.07 4.20 4.32 4.35 4.37 4.40 4.42 4.45
Heilongjiang 3.31 3.37 3.44 3.50 3.57 3.63 3.69 3.74 3.80 3.85 3.91
Henan 4.21 4.24 4.27 4.30 4.33 4.36 4.39 4.42 4.46 4.49 4.52 4.55 4.58 4.66 4.74 4.91 5.07 5.24 5.40 5.57
Hubei 3.80 3.86 3.91 3.97 4.03 4.08 4.14 4.20 4.25 4.31 4.37 4.42 4.48 4.42 4.36 4.52 4.67 4.83 4.98 5.14
Hunan 4.28 4.31 4.34 4.37 4.40 4.43 4.46 4.49 4.51 4.54 4.57 4.60 4.63 4.74 4.84 4.92 4.99 5.07 5.14 5.22
Inner Mongolia 3.43 3.49 3.56 3.62 3.69 3.75 3.82 3.88 3.95
Jiangsu 3.58 3.64 3.69 3.74 3.79 3.84 3.90 3.95 4.00 4.05 4.11 4.16 4.21 4.06 3.90 4.02 4.13 4.25 4.36 4.48
Jiangxi 4.94 4.92 4.90 4.88 4.86 4.84 4.82 4.80 4.77 4.75 4.73 4.71 4.69 4.77 4.85 4.97 5.08 5.20 5.31 5.43
Jilin 4.07 4.05 4.03 4.01 3.99 3.97 3.95 3.93 3.90 3.88 3.86 3.84 3.82 3.80 3.77 3.91 4.04 4.18 4.31 4.45
Liaoning 3.53 3.52 3.51 3.50 3.49 3.48 3.47 3.46 3.45 3.44 3.43 3.42 3.41 3.50 3.59 3.55 3.50 3.46 3.41 3.37
Ningxia 3.89 3.96 4.04 4.11 4.19 4.26 4.34 4.41 4.49
Qinghai 1.33 2.03 2.74 3.44 4.15 4.85 5.00 5.14 5.29 5.43 5.58
Shaanxi 4.70 4.71 4.72 4.73 4.74 4.75 4.76 4.77 4.79 4.80 4.81 4.82 4.83 4.47 4.11 4.16 4.20 4.25 4.29 4.34
Shandong 4.20 4.14 4.09 4.03 3.97 3.92 3.86 3.81 3.75 3.70 3.64 3.59 3.53 3.60 3.66 3.71 3.75 3.80 3.84 3.89
Shanghai 3.91 3.77 3.64 3.50 3.37 3.23 3.30 3.36 3.43 3.49 3.56
Shanxi 3.93 3.97 4.01 4.05 4.09 4.13 4.17 4.21 4.25 4.29 4.33 4.37 4.41 4.29 4.16 4.27 4.38 4.49 4.60 4.71
Sichuan 3.56 3.62 3.69 3.76 3.83 3.90 3.96 4.03 4.10 4.17 4.23 4.30 4.37 4.24 4.10 4.24 4.37 4.51 4.64 4.78
Tianjin 2.69 2.81 2.93 3.05 3.17 3.29 3.38 3.46 3.55 3.63 3.72
Xinjiang 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70
Yunnan 4.70 4.67 4.64 4.61 4.58 4.55 4.52 4.49 4.47 4.44 4.41 4.38 4.35 4.45 4.54 4.70 4.86 5.02 5.18 5.34
Zhejiang 4.19 4.16 4.12 4.08 4.04 4.00 3.97 3.93 3.89 3.85 3.82 3.78 3.74 3.88 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06