Global Data Lab

GDL Area Database (4.0)

Free Sub-National Development Indicators

133 indicators, 131 countries, 1483 sub-national regions
38.6 million persons, 8.7 million households
Follow @globaldatalab on Twitter
Blue numbers are estimated
Show on map

Gross National Income per Capita (in 1000 US$ 2011 PPP)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)
Total 7.07 7.87 8.66 9.46 10.3 11.1 11.8 12.7 13.5 14.3 15.2 16.1 17.0 17.9
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 8.04 8.63 9.23 9.83 10.4 11.8 13.1 14.2 15.1 16.0 17.0 18.1 19.1 20.1
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 5.93 6.39 6.85 7.31 7.77 9.33 11.0 11.7 12.2 13.0 13.8 14.6 15.4 16.3
Fujian, Guangdong, Hainan 9.87 11.1 12.3 13.6 14.8 14.1 13.3 14.0 14.6 15.5 16.4 17.4 18.4 19.4
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 5.66 6.52 7.39 8.26 9.13 10.1 11.1 11.8 12.3 13.0 13.8 14.6 15.5 16.3
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 6.97 7.80 8.62 9.45 10.3 11.0 11.5 12.1 12.6 13.3 14.2 15.0 15.9 16.7
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 6.20 7.20 8.19 9.19 10.2 11.0 11.7 12.3 12.7 13.4 14.3 15.1 16.0 16.8
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 6.20 6.53 6.86 7.19 7.53 8.73 10.00 11.1 12.1 12.8 13.6 14.4 15.2 16.0
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 8.13 8.85 9.58 10.3 11.0 11.9 12.7 14.0 15.2 16.1 17.1 18.2 19.2 20.2
Anhui 5.89 6.56 7.22 7.89 8.55 9.37 10.1 11.1 11.9 12.6 13.4 14.2 14.9 15.7
Beijing 10.4 10.9 11.3 11.8 12.3 13.9 15.5 16.8 18.0 19.1 20.3 21.6 22.8 24.1
Chongqing 6.00 6.72 7.45 8.18 8.90 10.2 11.6 12.2 12.6 13.3 14.2 15.0 15.8 16.7
Fujian 9.90 11.5 13.1 14.8 16.4 15.0 13.6 14.6 15.4 16.3 17.4 18.4 19.5 20.5
Gansu 5.27 6.01 6.74 7.48 8.22 9.64 11.1 11.6 11.9 12.7 13.5 14.2 15.0 15.8
Guangdong 9.28 10.0 10.8 11.5 12.3 12.4 12.4 13.4 14.2 15.0 16.0 17.0 17.9 18.9
Guangxi Zhuang 4.69 5.65 6.60 7.56 8.51 9.83 11.2 12.0 12.7 13.5 14.3 15.2 16.0 16.9
Guizhou 4.02 4.82 5.63 6.43 7.24 8.82 10.6 11.3 11.8 12.6 13.3 14.1 14.9 15.7
Hainan 6.56 7.55 8.55 9.54 10.5 9.69 8.82 9.68 10.4 11.1 11.7 12.4 13.1 13.8
Hebei 7.28 7.92 8.55 9.19 9.83 11.2 12.7 13.5 14.2 15.0 16.0 17.0 17.9 18.9
Heilongjiang 4.78 5.47 6.16 6.85 7.54 8.36 9.14 10.00 10.8 11.4 12.1 12.8 13.5 14.2
Henan 6.44 7.22 8.00 8.78 9.56 10.5 11.3 11.6 11.7 12.4 13.2 13.9 14.7 15.5
Hubei 6.98 7.61 8.25 8.88 9.52 10.8 12.0 12.4 12.6 13.4 14.3 15.1 16.0 16.8
Hunan 5.23 6.52 7.82 9.12 10.4 11.1 11.7 12.2 12.6 13.4 14.2 15.1 15.9 16.8
Inner Mongolia 8.92 10.4 11.8 13.3 14.7 13.5 12.3 12.9 13.4 14.2 15.1 16.0 16.9 17.8
Jiangsu 9.51 10.2 11.0 11.7 12.4 13.3 14.1 15.3 16.2 17.2 18.3 19.4 20.5 21.7
Jiangxi 4.87 6.13 7.40 8.66 9.92 10.9 11.7 12.0 12.2 12.9 13.7 14.5 15.3 16.2
Jilin 5.22 5.73 6.24 6.76 7.27 8.75 10.4 11.1 11.7 12.4 13.2 14.0 14.8 15.5
Liaoning 6.95 7.25 7.54 7.84 8.14 9.51 10.9 11.8 12.4 13.2 14.0 14.8 15.7 16.5
Ningxia 9.18 10.7 12.2 13.7 15.2 13.9 12.6 13.3 13.7 14.5 15.5 16.4 17.3 18.2
Qinghai 6.29 7.26 8.22 9.19 10.2 11.2 12.3 13.0 13.4 14.3 15.2 16.1 17.0 17.9
Shaanxi 5.97 6.96 7.96 8.95 9.94 10.9 11.9 13.0 13.9 14.8 15.7 16.6 17.6 18.6
Shandong 6.80 7.73 8.67 9.61 10.5 11.6 12.5 13.6 14.5 15.4 16.4 17.4 18.4 19.4
Shanghai 7.61 8.81 10.0 11.2 12.4 13.0 13.4 14.7 15.9 16.9 18.0 19.1 20.2 21.3
Shanxi 7.05 8.07 9.09 10.1 11.1 10.9 10.6 11.2 11.6 12.3 13.1 13.9 14.7 15.4
Sichuan 5.97 7.03 8.08 9.13 10.2 11.4 12.5 12.9 13.1 13.9 14.8 15.7 16.6 17.5
Tianjin 6.31 7.28 8.25 9.22 10.2 11.5 12.9 13.7 14.4 15.3 16.3 17.2 18.2 19.2
Xinjiang 4.27 4.88 5.49 6.09 6.70 6.19 5.66 5.79 5.83 6.15 6.50 6.86 7.21 7.57
Yunnan 4.52 4.92 5.32 5.72 6.12 8.01 10.3 11.1 11.7 12.4 13.2 13.9 14.7 15.5
Zhejiang 8.33 9.19 10.1 10.9 11.8 12.5 13.2 14.1 14.9 15.8 16.8 17.8 18.8 19.9