Area Database (v4.1)

% households with flush toilet

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Egypt (Africa)  
Total 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6 97.6
Alexandria 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5
Assuit 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8
Aswan 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7 98.7
Behera 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8
Beni Suef 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4
Cairo 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4
Dakahlia 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6
Damietta 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6
Fayoum 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
Frontier governorates (Red Sea, New Valley, Matroh, North Sainai, South Sainai) 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2
Gharbia 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5
Giza 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
Ismailia 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9
Kafr El-Sheikh 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7 96.7
Kalyubia 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4
Menoufia 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4
Menya 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5
Port Said 100 100 100 100 100 100 100
Qena 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3
Sharkia 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8
Souhag 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3 91.3
Suez 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
Lighter numbers are estimates