Area Database (v4.2)

% households with flush toilet

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Egypt (Africa)  
Total 81.9 82.7 83.5 84.4 85.2 86.0 86.8 87.6 88.5 89.3 90.1 90.9
Alexandria 99.9 99.6 99.2 98.9 97.3 95.7 94.2 92.6 91.0 89.4 87.9 86.3
Assuit 81.9 79.4 77.0 74.5 72.0 69.6 67.1 64.7 62.2 59.7 57.3 54.8
Aswan 86.0 85.7 85.4 85.1 84.8 84.5 84.3 84.0 83.7 83.4 83.1 82.8
Behera 85.0 85.7 86.5 87.2 87.9 88.6 89.3 90.0 90.8 91.5 92.2 92.9
Beni Suef 44.1 48.2 52.4 56.5 60.6 64.7 68.9 73.0 77.1 81.2 85.4 89.5
Cairo 99.9 99.6 99.3 99.0 97.2 95.3 93.4 91.5 89.6 87.8 85.9 84.0
Dakahlia 86.3 87.5 88.7 89.9 91.0 92.2 93.4 94.6 95.7 96.9 98.1 99.3
Damietta 95.2 95.3 95.5 95.6 95.7 95.8 95.9 96.1 96.2 96.3 96.4 96.5
Fayoum 43.3 48.0 52.6 57.2 61.8 66.4 71.1 75.7 80.3 84.9 89.5 94.2
Frontier governorates (Red Sea, New Valley, Matroh, North Sainai, South Sainai) 82.2 82.8 83.5 84.2 84.9 85.6 86.2 86.9 87.6 88.3 89.0 89.7
Gharbia 89.6 90.1 90.7 91.3 91.8 92.4 93.0 93.6 94.1 94.7 95.3 95.8
Giza 92.9 93.1 93.2 93.4 93.5 93.7 93.8 94.0 94.1 94.3 94.4 94.6
Ismailia 93.4 94.0 94.5 95.1 95.7 96.2 96.8 97.4 98.0 98.5 99.1 99.7
Kafr El-Sheikh 81.6 82.6 83.7 84.7 85.7 86.8 87.8 88.8 89.9 90.9 91.9 93.0
Kalyubia 75.4 77.7 79.9 82.2 84.5 86.8 89.1 91.4 93.7 95.8 97.8 99.9
Menoufia 45.5 51.7 58.0 64.2 70.5 76.7 83.0 89.2 95.5 97.0 98.4 99.9
Menya 38.0 43.5 49.0 54.5 59.9 65.4 70.9 76.4 81.8 87.3 92.8 98.3
Port Said 98.9 98.7 98.5 98.4 98.2 98.0 97.8 97.6 97.4 97.2 97.0 96.9
Qena 37.1 42.4 47.6 52.8 58.1 63.3 68.5 73.8 79.0 84.3 89.5 94.7
Sharkia 92.2 92.7 93.1 93.5 93.9 94.4 94.8 95.2 95.7 96.1 96.5 96.9
Souhag 66.2 66.6 66.9 67.3 67.6 68.0 68.3 68.7 69.1 69.4 69.8 70.1
Suez 99.9 99.7 99.5 99.3 98.6 98.0 97.4 96.8 96.1 95.5 94.9 94.2
Lighter numbers are estimates