Area Database (v4.1)

% households with a computer

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
China (Asia/Pacific)  
Total 17.6 19.4 21.2 23.0 24.8 26.5 28.3 30.1 31.9 33.7 35.5 37.2 39.0 41.3 43.5 46.9 50.3 53.7 57.1 60.5
Anhui 10.2 11.4 12.6 13.8 15.0 16.2 17.4 18.6 19.8 21.0 22.2 23.4 24.6 27.5 30.5 31.7 33.0 34.2 35.5 36.7
Beijing 52.5 54.6 56.7 58.8 60.9 63.0 65.1 67.2 69.4 71.5 73.6 75.7 77.8 75.2 72.6 73.8 75.1 76.3 77.6 78.8
Beijing, Tianjin, Hebei, Shandong 61.8 60.8 59.8 58.8 57.8 56.8 55.8 54.8 53.9 52.9 51.9 50.9 49.9 52.2 54.5 55.4 56.4 57.3 58.2 59.2
Chongqing 25.6 24.2 22.8 21.4 19.9 18.5 17.1 15.7 14.3 12.9 11.5 10.1 8.69 25.4 42.1 41.9 41.6 41.3 41.1 40.8
Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tibet 17.6 17.0 16.4 15.9 15.3 14.7 14.1 13.6 13.0 12.4 11.9 11.3 10.7 22.4 34.1 35.7 37.2 38.8 40.4 41.9
Fujian 38.4 42.3 46.3 50.2 54.1 58.1 62.0 66.0 69.9
Fujian, Guangdong, Hainan 40.1 41.9 43.7 45.6 47.4 49.3 51.1 53.0 54.8 56.6 58.5 60.3 62.2 56.7 51.2 55.3 59.4 63.5 67.6 71.7
Gansu 8.37 9.21 10.1 10.9 11.7 12.6 13.4 14.2 15.1 15.9 16.8 17.6 18.4 26.5 34.6 36.4 38.2 40.0 41.8 43.6
Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang 4.44 6.59 8.74 10.9 13.0 15.2 17.3 19.5 21.6 23.8 25.9 28.1 30.2 29.8 29.3 35.2 41.1 47.0 52.8 58.7
Guangdong 44.1 44.6 45.1 45.6 46.1 46.6 47.1 47.6 48.1 48.6 49.1 49.6 50.1 47.5 44.8 49.6 54.4 59.1 63.9 68.6
Guangxi Zhuang 0.01 5.42 10.8 16.3 29.4 42.5 45.5 48.6 51.6 54.7 57.8
Guizhou 0.01 0.42 0.84 1.25 15.1 28.9 31.0 33.2 35.3 37.5 39.6
Hainan 21.9 22.6 23.2 23.9 24.6 25.2 25.9 26.5 27.2
Hebei 2.35 9.73 17.1 24.5 31.9 39.3 40.9 42.6 44.2 45.9 47.5
Heilongjiang 32.4 33.2 34.1 34.9 35.8 36.6 39.1 41.6 44.2 46.7 49.2
Henan 15.0 15.8 16.6 17.4 18.1 18.9 19.7 20.5 21.3 22.0 22.8 23.6 24.4 30.4 36.4 38.6 40.7 42.9 45.1 47.3
Henan, Shanxi, Shaanxi, Inner Mongolia 9.87 11.5 13.1 14.8 16.4 18.1 19.7 21.3 23.0 24.6 26.2 27.9 29.5 33.6 37.8 41.3 44.8 48.3 51.8 55.3
Hubei 24.2 23.9 23.5 23.2 22.8 22.5 22.2 21.8 21.5 21.2 20.8 20.5 20.2 31.6 43.0 45.2 47.4 49.6 51.9 54.1
Hubei, Jiangxi, Hunan, Guangxi 21.3 21.9 22.6 23.2 23.8 24.4 25.1 25.7 26.3 27.0 27.6 28.2 28.9 34.9 40.9 43.2 45.5 47.7 50.0 52.2
Hunan 14.4 19.3 24.1 29.0 33.8 38.7 37.8 37.0 36.1 35.3 34.4
Inner Mongolia 31.0 31.5 32.1 32.7 33.3 33.9 34.5 35.1 35.6
Jiangsu 16.0 18.2 20.4 22.6 24.9 27.1 29.3 31.5 33.8 36.0 38.2 40.4 42.7 50.7 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8
Jiangxi 23.2 25.2 27.2 29.1 31.1 33.1 36.2 39.4 42.6 45.8 48.9
Jilin 7.45 12.5 17.5 22.5 27.5 32.5 33.3 34.1 34.9 35.7 36.5
Liaoning 20.2 21.8 23.4 25.0 26.5 28.1 29.7 31.3 32.8 34.4 36.0 37.6 39.2 39.7 40.3 43.8 47.2 50.7 54.1 57.6
Liaoning, Jilin, Heilongjiang 23.6 24.1 24.5 25.0 25.4 25.9 26.3 26.7 27.2 27.6 28.1 28.5 29.0 33.2 37.5 43.3 49.1 55.0 60.8 66.6
Ningxia 32.4 33.9 35.3 36.7 38.2 39.6 41.0 42.4 43.9
Qinghai 99.9 91.3 82.6 74.0 55.1 36.2 39.9 43.6 47.3 51.0 54.7
Shaanxi 0.01 4.17 8.34 12.5 30.4 48.4 49.9 51.4 52.9 54.4 55.9
Shandong 34.8 39.1 43.3 47.5 51.7 55.9 55.1 54.3 53.4 52.6 51.8
Shanghai 41.0 47.3 53.5 59.8 66.1 72.4 72.9 73.4 73.9 74.4 74.8
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui 10.4 13.3 16.2 19.1 22.0 24.9 27.7 30.6 33.5 36.4 39.3 42.2 45.1 50.0 54.8 57.5 60.1 62.8 65.4 68.1
Shanxi 2.94 5.97 9.01 12.1 15.1 18.1 21.2 24.2 27.2 30.3 33.3 36.4 39.4 38.7 38.0 39.0 39.9 40.9 41.9 42.9
Sichuan 14.9 15.7 16.6 17.4 18.3 19.1 20.0 20.9 21.7 22.6 23.4 24.3 25.1 35.9 46.7 43.9 41.2 38.4 35.6 32.9
Tianjin 68.8 67.9 66.9 66.0 65.1 64.1 65.6 67.1 68.5 70.0 71.5
Yunnan 11.1 11.4 11.7 12.0 12.2 12.5 12.8 13.1 13.4 13.7 14.0 14.3 14.6 23.7 32.7 31.7 30.7 29.7 28.7 27.7
Zhejiang 40.3 42.8 45.3 47.8 50.3 52.8 54.5 56.2 58.0 59.7 61.4
Lighter numbers are estimates